Jonah

14 Yona HaNavi Street, Tel Aviv

9 Apartments

One Bedroom with Sea View

14 Yona HaNavi Street, Tel Aviv


Guests : 4

Number of Bedrooms : 1

Number of Bathrooms : 1

Size : 48 mTwo Bedroom with City View

14 Yona HaNavi Street, Tel Aviv


Guests : 6

Number of Bedrooms : 2

Number of Bathrooms : 1

Size : 80 mThree Bedroom with City View

14 Yona HaNavi Street, Tel Aviv


Guests : 8

Number of Bedrooms : 3

Number of Bathrooms : 1

Size : 95 m