Mr. Carmel

9 Nachalat Binyamin street, Tel Aviv

6 Apartments

Two Bedroom Apartment

9 Nachalat Binyamin street, Tel Aviv


Guests : 6

Number of Bedrooms : 2

Number of Bathrooms : 1

Size : 75 mTwo Bedroom Apartment With Balcony

9 Nachalat Binyamin street, Tel Aviv


Guests : 6

Number of Bedrooms : 2

Number of Bathrooms : 1

Size : 85 m